Telefon: 034/332-240; Centrala: 034/335-745; Faks: 034/335-746; e-mail: jkpvik@gmail.com TR: Banka Intesa br.160-7109-89; PIB:101039041

   
ZAHTEV ZA DOSTAVU RAČUNA ZA VODU ELEKTRONSKIM PUTEM

(Fizička lica)

Podaci o potrošaču

Ime:

Prezime:

Adresa:

Potrošački broj (šifra korisnika):

E-mail:

Kontakt telefon:

 
  • Korisnik usluge je dužan da na odgovarajući način obavesti pružaoca usluge o bilo kakvoj promeni ličnih i identifikacionih podataka navedenih u zahtevu, odmah, a najkasnije u roku od 7 dana od nastale promene.
    U protivnom, ukoliko iz ovog razloga bude onemogućena komunikacija sa potrošačem, smatraće se da je dostava svih e-pisama od strane pružaoca usluga potrošaču uredno izvršena

  • Korisnicima usluge dostave računa elektronskim putem JKP,,Vodovod i kanalizacijaKragujevac neće dostavljati štampane račune.

  • Podaci dobijeni na ovaj način koristiće se isključivo za regulisanje međusobnih odnosa između potrošača i pružaoca usluge, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (''Sl.glasnik RS'', br.87/2018).